საგამოცდო სივრცე

ტერმინოლოგია და დოკუმენტაცია საექთნო საქმეში

სწავლის შედეგი 1. ქართული და ლათინური სამედიცინო  ტერმინოლოგიის განმარტება. იხილეთ ბმული:https://testmoz.com/13605732

სწავლის შედეგი 2. სამედიცინო დოკუმენტაციის მნიშვნელობის განმარტება. იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13605744

 სამედიცინო ფიზიკის საფუძვლები

სწავლის შედეგი 6.გეომეტრიული ოპტიკის დახასიათება. იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13608392

სწავლის შედეგი 7.ელექტრომაგნიტური გამოსხივების შკალის დახასიათება. იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13608394

სწავლის შედეგი 8.მაიონიზირებელი გამოსხივების ფიზიკური საფუძვლების დახასიათება.იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13608396

დოზირების პრინციპები საექთნო საქმეში  

გადაბარება! სწავლის შედეგი 3. ხსნარების კონცენტრაციის დადგენა და კონცენტრაციის ცვლილებაზე ამოცანების შესრულება. იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13605828

გადაბარება! სწავლის შედეგი 4. დოზირების ამოცანების შესრულება. იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13605830

 დაკვირვება და შეფასება ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებაში

სწავლის შედეგი 2.1. დაკვირვებისა და მონაცემთა შეგროვების რაობის განსაზღვრა. იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13602772

ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაციის საფუძვლები  

გადაბარება! სწავლის შედეგი 1.ფარმაცევტული დაწესებულებების მუშაობის ორგანიზაციული პრინციპების, მისი ტიპების,   სტრუქტურის, ფუნქციებისა  და  მნიშვნელობის დახასიათება. იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13601424

გადაბარება! სწავლის შედეგი 2. სხვადასხვა ფარმაცევტული დაწესებულების თანამშრომელთა უფლება-მოვალეობების განმარტება. იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13601426

გადაბარება! სწავლის შედეგი 3.სამკურნალო - პროფილაქტიკური, სტაციონარული და კლინიკური დაწესებულების სტრუქტურაში   არსებული  აფთიაქის მუშაობის  თავისებურებების აღწერა. იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13601428

გადაბარება! სწავლის შედეგი 4. ფარმაცევტულ დაწესებულებაში გამოყენებული დოკუმენტაციისა და ჩანაწერების დახასიათება. იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13601430

მორფოლოგიის და მემკვიდრეობის საბაზისო საკითხები

გადაბარება! სწავლის შედეგი 1.უჯრედის აგებულებისა და ცხოველქმედების დახასიათება. იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13601416

გადაბარება! სწავლის შედეგი 2. მორფოლოგიის და მემკვიდრეობის საბაზისო საკითხები. იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13601418

ფიზიოლოგია    

გადაბარება! სწავლის შედეგი 6. ლიმფური და იმუნური სისტემის განმარტება. იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13601382

გადაბარება! სწავლის შედეგი 7. შარდ-გამომყოფი და რეპროდუქციული  სისტემების განმარტება. იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13601384

დოზირების პრინციპები საექთნო საქმეში  

გადაბარება! სწავლის შედეგი 1. რიცხვით სიმრავლეებში მათემატიკური ოპერაციების გამოთვლა.იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13601386

გადაბარება! სწავლის შედეგი 2. დოზირების ამოცანების ამოხსნის მათემატიკური მოდელების აგება. იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13601390

ნივთიერებათა კლასიფიკაცია და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები

გადაბარება! სწავლის შედეგი 1.ზოგადი ქიმიის ძირითადი ცნებების განმარტება. იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13601396

გადაბარება! სწავლის შედეგი 2.ატომის აღნაგობის თეორიული მოდელების აღწერა. იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13601398

სამედიცინო ფიზიკის საფუძვლები

გადაბარება! სწავლის შედეგი 1.ცოცხალ სისტემებში მექანიკური რხევების და ტალღების დახასიათება.იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13601402

გადაბარება! სწავლის შედეგი 2.ჰიდროდინამიკისა და ჰემოდინამიკის ფიზიკური საფუძვლების  დახასიათება. იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13601404

გადაბარება! სწავლის შედეგი 3.ბიოლოგიური სისტემების და თერმოდინამიკის ძირითადი კანონების დახასიათება.იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13601406

გადაბარება! სწავლის შედეგი 4.ელექტროსტატიკის ძირითადი კანონების დახასიათება. იხილეთ ბმული:https://testmoz.com/13601408

გადაბარება! სწავლის შედეგი 5.მაგნიტური ველის ძირითადი მახასიათებლების   დახასიათება. იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13601410

ფარმაკოლოგია

გადაბარება! სწავლის შედეგი 1. ფარმაკოლოგიის  ბაზისური პრინციპების განმარტება. იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13590486

გადაბარება! სწავლის შედეგი 2. გულსისხლძაღვთა სისტემაზე მოქმედი მედიკამენტების აღწერა. იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13590488

მიკრობიოლოგია 

გადაბარება! სწავლის შედეგი 4. ვირუსული ინფექციების მექანიზმის აღწერა.იხილეთ ბმული:  https://testmoz.com/13608400

გადაბარება! სწავლის შედეგი 5.  სოკოვანი ინფექციური პროცესების ფუნდამენტური საკითხების აღწერა. იხილეთ ბმული: https://testmoz.com/13608402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2020 College Panacea